Kategorije
Istraživačke priče

Ljekara nemaju, duguju pola miliona

Pre­ma po­da­ci­ma Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne, u upra­vi Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje za­po­sle­no je pet prav­ni­ka i se­dam eko­no­mi­sta, a ne­dav­no je u rad­ni od­nos pri­mljen i re­ferent za do­na­ci­je. Isto­vre­me­no, ova usta­no­va ima ve­li­ke pro­ble­me sa ne­do­sta­tkom lje­kar­skog ka­dra, od­no­sno pe­di­ja­ta­ra, gi­ne­ko­lo­ga i hi­rur­ga.

 Iz Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje „Da­nu” su od­go­vo­ri­li da sko­ro če­tvr­ti­nu, od­no­sno 78 za­po­sle­nih či­ni ne­me­di­cin­ski ka­dar. Po­tvr­di­li su i da je po­čet­kom ove go­di­ne u rad­ni od­nos pri­mljen re­ferent za do­na­ci­je, iako, na dru­goj strani, an­ga­žu­ju lje­ka­re iz dru­gih usta­no­va zbog ne­do­stat­ka struč­nja­ka.

Iz Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje za „Dan” su sa­op­šti­li da, pre­ma po­da­ci­ma ko­je im je do­sta­vi­la Op­šta bol­ni­ca Bi­je­lo Po­lje, ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma na kra­ju pr­vog kvar­ta­la (31.3.2018. go­di­ne) iz­no­se 468.429 eura, što je oko de­set od­sto te­ku­ćeg bu­dže­ta bol­ni­ce. Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne upo­zo­ra­va­ju da, i po­red ve­li­kih du­go­va­nja, upra­va bol­ni­ce ne vo­di ra­ču­na o ra­ci­o­na­li­za­ci­ji, već je iz bu­džet­skih sred­sta­va ku­pi­la no­vi auto­mo­bil „ško­du ok­ta­vi­ju”.

Sva­ko za­po­sle­nje po­me­nu­tog ka­dra se vr­ši u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta. Ka­da je u pi­ta­nju ne­do­sta­tak lje­ka­ra po­me­nu­tih spe­ci­jal­no­sti, mo­ra­mo na­po­me­nu­ti da je su­spen­zi­ja če­ti­ri lje­ka­ra iz obla­sti gi­ne­ko­lo­gi­je, pe­di­ja­tri­je, neo­na­to­lo­gi­je i ORL stvo­ri­la ka­drov­ski pro­blem, pa smo iz tog raz­lo­ga an­ga­žo­va­li lje­ka­re iz dru­gih usta­no­va po ugo­vo­ru o do­pun­skom ra­du. Na gi­ne­ko­lo­škom odje­lje­nju ra­di pet gi­ne­ko­lo­ga, od to­ga dva stal­no upo­sle­na, dok je sa još tri gi­ne­ko­lo­ga pot­pi­san ugo­vor o do­pun­skom ra­du. Na spe­ci­ja­li­za­ci­ji se na­la­zi pet spe­ci­ja­li­za­na­ta. Na dječ­jem odje­lje­nju su za­po­sle­na tri spe­ci­ja­li­sta pe­di­ja­tra, dva stal­no upo­sle­na, dok je je­dan pe­di­ja­tar an­ga­žo­van po ugo­vo­ru. Na spe­ci­ja­li­za­ci­ji je je­dan spe­ci­ja­li­zant iz pe­di­ja­tri­je. Na odje­lje­nju op­šte hi­rur­gi­je ra­de če­ti­ri spe­ci­ja­li­sta hi­rur­ga, od ko­jih je je­dan na sub­spe­ci­ja­li­za­ci­ji – di­ge­stiv­na hi­rur­gi­ja, a na spe­ci­ja­li­za­ci­ji su dva spe­ci­ja­li­zan­ta. Ovaj broj lje­ka­ra omo­gu­ća­va u ovom tre­nut­ku kon­ti­nu­i­ra­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu kao i du­go­roč­no rje­ša­va­nje pru­ža­nja uslu­ga kroz plan­sko do­dje­lji­va­nje spe­ci­ja­li­za­ci­ja – is­ti­ču iz Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje.

Op­štu bol­ni­cu u Bi­je­lom Po­lju pri­je če­ti­ri go­di­ne je po­tre­sla in­fek­ci­ja če­ti­ri be­be, od ko­jih je jed­na pre­mi­nu­la, na­kon če­ga je če­tvo­ro lje­ka­ra pra­vo­sna­žno osu­đe­no i za­bra­njen im je rad u toj usta­no­vi.

Iz bje­lo­polj­ske bol­ni­ce po­ja­šnja­va­ju da je za­po­sle­nje prav­ni­ka i eko­no­mi­sta, iz­vr­še­no u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta i sa vr­lo ja­snim opi­som po slo­va, u skla­du sa po­tre­ba­ma usta­no­ve. – Na va­še pi­ta­nje ko­je se ti­če rad­nog mje­sta – re­fe­rent za do­na­ci­je, od­go­vor je sle­de­ći: Tač­no je da je u rad­ni od­nos pri­mljen re­fe­rent za do­na­ci­je i da je za nje­gov pri­jem do­bi­je­na sa­gla­snost Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Li­ce ko­je oba­vlja po­sao na tom rad­nom mje­stu za­du­že­no je za fi­nan­sij­sko-knji­go­vod­stve­ne po­slo­ve, iz­ra­du od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je, vo­đe­nje evi­den­ci­je o do­na­ci­ja­ma, kon­takt sa do­na­to­ri­ma, do­sta­vlja­nje od­go­va­ra­ju­ćih iz­vje­šta­ja Mi­ni­star­stvu zdra­vlja na dnev­nom, mje­seč­nom, kvar­tal­nom i go­di­šnjem ni­vou. JZU Op­šta bol­ni­ca Bi­je­lo Po­lje po­slu­je u skla­du sa opre­di­je­lje­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma iz dr­žav­nog bu­dže­ta i svo­je fi­nan­sij­sko po­slo­va­nje za­sni­va na ra­ci­o­nal­nom ko­ri­šće­nju tih sred­sta­va kao i iz­mi­ri­va­nju svo­jih oba­ve­za shod­no ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma. Ne spo­ri­mo da dug po­sto­ji du­ži niz go­di­na, ali iz­nos du­ga je mno­go ma­nji od na­ve­de­nog u va­šem pi­ta­nju – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz bol­ni­ce.

Sa dru­ge stra­ne, iz Fon­da de­man­tu­ju upra­vu Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje, ko­ja du­gu­je ukup­no 468.000 eura, za me­di­cin­ski po­tro­šni ma­te­ri­jal 182.728, a za oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma za ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve 285.701 eura. – Naj­ve­ća du­go­va­nja za ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve su za ener­gen­te i go­ri­vo, elek­trič­nu ener­gi­ju, hra­nu, ko­mu­nal­ne uslu­ge i dru­go. Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze op­te­re­ću­ju te­ku­ći bu­džet i funk­ci­o­ni­sa­nje bol­ni­ce, a sa dru­ge stra­ne tr­pe i do­ba­vlja­či pre­ma ko­ji­ma su du­go­va­nja naj­ve­ća. Kod opre­dje­lji­va­nja bu­džet­skih sred­sta­va, Fond na­sto­ji da ras­po­dje­la sred­sta­va bu­de jed­na­ka pre­ma svi­ma, uzi­ma­ju­ći u ob­zir vi­še kri­te­ri­ju­ma: broj osi­gu­ra­nih li­ca ko­ji gra­vi­ti­ra­ju pre­ma od­re­đe­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi, vi­si­nu tro­ško­va, ni­vo ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, ostva­ri­va­nje sop­stve­nih pri­ho­da i dru­go. Kroz du­ži pe­ri­od po­ka­za­lo se da pla­ni­ra­na sred­stva ni­je­su do­volj­na – is­ti­ču iz Fon­da.

D.B.

Tekst je ranije objavljen u dnevnom listu Dan, 21.07.2018. – https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=655493&datum=2018-07-21