Kategorije
Slučajevi korupcije

Dervišević zadržao obje funkcije jer nije imao zamjenu

Postupajući po službenoj dužnosti, a na zahtjev NN lica, 15. maja 2018. godine, Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupak protiv Irfana Derviševića, zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije. U zahtjevu je navedeno da je imenovani u konfliktu interesa jer je istovremeno odbornik SO Gusinje i v.d. direktora JU Centar za kulturu Gusinje.

Agencija je zatražila od Irfana Derviševića da se izjasni na te navode i zakazala je usmenu raspravu na kojoj on nije uzeo učešća, već je 06. jula 2018. godine dostavio pismeno izjašnjenje. U tom izjašnjenju je naveo da je dobio saglasnost SO Gusinje za v.d. direktora JU Centar za kulturu i da nakon toga više nije učestvovao u radu SO Gusinje kao odbornik, tako da smatra da ni na koji način nije mogao da podredi javni interes privatnom. Naveo je i da je dvije odborničke plate donirao u humanitarne svrhe, te da sve to ukazuje da nije imao pretenzije da bude na dvije javne funkcije iz materijalne koristi, zatim da je po struci pravnik i da mu nije bila namjera da krši zakon, kao i da je smatrao da nije u konfliktu jer je funkcija v.d. direktora JU Centar za kulturu privremena. Imenovani je, takođe, naveo da u malim sredinama poput Gusinja postoji problem sa kvalitetnim kadrovima koji bi mogli obavljati funkciju odbornika i koji bi konstruktivno učestvovali u raspravama i donosili ispravan sud o nekim bitnim odlukama. Na kraju je naveo da je pitanje da li je on, kao vršilac dužnosti, javni funkcioner u pravom smislu jer mu mandat traje još vrlo kratko, odnosno do raspisivanja konkursa za novog direktora.

Agencija je utvrdila da Irfan Dervišević ima status javnog funkcionera i da je bio dužan da poštuje odredbe o ograničenjima u vršenju javne funkcije ili da sumnju o tome prijavi ASK-u a što on nije učinio.

Na osnovu sprovedenog dokaznog postupka i ocjene izvedenih dokaza, 11. jula 2018. godine, Agencija je donijela Odluku kojom se utvrđuje da je Irfan Dervišević prekršio član 12 Zakona o sprječavanju korupcije, na način što istovremeno sa javnom funkcijom obavlja i funkciju v.d. direktora JU Centar za kulturu Gusinje.

Tekst je ranije objavljen na Portalu Vijesti , 17.07.2018. godine, https://www.vijesti.me/vijesti/politika/dervisevic-zadrzao-obje-funkcije-jer-nije-imao-zamjenu